Yantao Wu

profile picture

email: yantaow (at) princeton.edu

Yantao did his PhD study in Princeton University, where he worked on renormalization group algorithms in the context of Monte Carlo simulations. Lately, he has been interested in tensor network algorithms in two dimensions, quantum dynamics, and adiabatic quantum computing.

Publications

2023

1. Superconductivity in trilayer nickelate La4Ni3O10 under pressure

Mingxin Zhang, Cuiying Pei, Xian Du, Yantao Cao, Qi Wang, Juefei Wu, Yidian Li, Yi Zhao, Changhua Li, Weizheng Cao, Shihao Zhu, Qing Zhang, Na Yu, Peihong Cheng, Jinkui Zhao, Yulin Chen, Hanjie Guo, Lexian Yang, Yanpeng Qi

arXiv: 2311.07423,

2. Global Existence of Weak Solutions to the Two Dimensional Nematic Liquid Crystal Flow with Partially Free Boundary

Yannick Sire, Yantao Wu, Yifu Zhou

arXiv: 2308.04358,

3. KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models

Jifan Yu, Xiaozhi Wang, Shangqing Tu, Shulin Cao, Daniel Zhang-Li, Xin Lv, Hao Peng, Zijun Yao, Xiaohan Zhang, Hanming Li, Chunyang Li, Zheyuan Zhang, Yushi Bai, Yantao Liu, Amy Xin, Nianyi Lin, Kaifeng Yun, Linlu Gong, Jianhui Chen, Zhili Wu, Yunjia Qi, Weikai Li, Yong Guan, Kaisheng Zeng, Ji Qi

arXiv: 2306.09296,

4. MOFI: Learning Image Representations from Noisy Entity Annotated Images

Wentao Wu, Aleksei Timofeev, Chen Chen, Bowen Zhang, Kun Duan, Shuangning Liu, Yantao Zheng, Jon Shlens, Xianzhi Du, Zhe Gan, Yinfei Yang

arXiv: 2306.07952,

2022

5. Two Dimensional Isometric Tensor Networks on an Infinite Strip

Yantao Wu, Sajant Anand, Sheng-Hsuan Lin, Frank Pollmann, Michael P. Zaletel

arXiv: 2211.14337, Phys. Rev. B 107, 245118 (2023)

6. Fermionic Isometric Tensor Network States in Two Dimensions

Zhehao Dai, Yantao Wu, Taige Wang, Michael P. Zaletel

arXiv: 2211.00043,

7. Gate Based Implementation of the Laplacian with BRGC Code for Universal Quantum Computers

Ermal Rrapaj, Kenneth S. McElvain, Chia Cheng Chang, Yantao Wu, André Walker-Loud

arXiv: 2207.11647,

8. Towards Universal Backward-Compatible Representation Learning

Binjie Zhang, Yixiao Ge, Yantao Shen, Shupeng Su, Fanzi Wu, Chun Yuan, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Ying Shan

arXiv: 2203.01583,

2021

9. Towards More Effective and Economic Sparsely-Activated Model

Hao Jiang, Ke Zhan, Jianwei Qu, Yongkang Wu, Zhaoye Fei, Xinyu Zhang, Lei Chen, Zhicheng Dou, Xipeng Qiu, Zikai Guo, Ruofei Lai, Jiawen Wu, Enrui Hu, Yinxia Zhang, Yantao Jia, Fan Yu, Zhao Cao

arXiv: 2110.07431,

10. The Report on China-Spain Joint Clinical Testing for Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations

Yanwei Fu, Feng Li, Paula boned Fustel, Lei Zhao, Lijie Jia, Haojie Zheng, Qiang Sun, Shisong Rong, Haicheng Tang, Xiangyang Xue, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie Wenxuan Wang, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian, Mengwei Gu

arXiv: 2109.08807,

11. YES SIR!Optimizing Semantic Space of Negatives with Self-Involvement Ranker

Ruizhi Pu, Xinyu Zhang, Ruofei Lai, Zikai Guo, Yinxia Zhang, Hao Jiang, Yongkang Wu, Yantao Jia, Zhicheng Dou, Zhao Cao

arXiv: 2109.06436,

12. Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations

Yanwei Fu, Lei Zhao, Haojie Zheng, Qiang Sun, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie, Xiangyang Xue, Feng Li, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian Mengwei Gu1

arXiv: 2106.06664,

13. Halperin's conjecture in formal dimensions up to 20

Lee Kennard, Yantao Wu

arXiv: 2104.04086,

14. Improving Schrödinger Equation Implementations with Gray Code for Adiabatic Quantum Computers

Chia Cheng Chang, Kenneth S. McElvain, Ermal Rrapaj, Yantao Wu

arXiv: 2103.08056, PRX Quantum 3, 020356 2022

2020

15. Dissipative dynamics in isolated quantum spin chains after a local quench

Yantao Wu

arXiv: 2010.00700,

16. Time-dependent variational principle of mixed matrix product states in the thermodynamic limit

Yantao Wu

arXiv: 2007.15035, Phys. Rev. B 102, 134306 (2020)

17. Continuous-time Monte Carlo Renormalization Group

Yantao Wu, Roberto Car

arXiv: 2004.08765, Phys. Rev. B 102, 014456 (2020)

2019

18. Quantum Momentum Distribution and Quantum Entanglement in the Deep Tunneling Regime

Yantao Wu, Roberto Car

arXiv: 1912.05072, J. Chem. Phys. 152, 024106 (2020)

19. Dynamical Quantum Phase Transitions of Quantum Spin Chains with the Loschmidt-rate Critical Exponent equal to 12\frac{1}{2}

Yantao Wu

arXiv: 1912.04181, Phys. Rev. B 101, 064427 (2020)

20. Dynamical Quantum Phase Transition of the Quantum NN-state Potts Chain with Quenched Disorder

Yantao Wu

arXiv: 1908.04476,

21. Non-equilibrium Renormalization Group Fixed-Points of the Quantum Clock Chain and the Quantum Potts chain

Yantao Wu

arXiv: 1906.07945, Phys. Rev. B 101, 014305 (2020)

22. The Tangent Space to the Manifold of Critical Classical Hamiltonians Representable by Tensor Networks

Yantao Wu

arXiv: 1903.12137, Phys. Rev. E 100, 023306 (2019)

23. Determination of the Critical Manifold Tangent Space and Curvature with Monte Carlo Renormalization Group

Yantao Wu, Roberto Car

arXiv: 1903.08231, Phys. Rev. E 100, 022138 (2019)

2018

24. Monte Carlo Renormalization Group for Systems with Quenched Disorder

Yantao Wu, Roberto Car

arXiv: 1810.09579, Phys. Rev. Lett. 125, 190601 (2020)

2017

25. A Variational Approach to Monte Carlo Renormalization Group

Yantao Wu, Roberto Car

arXiv: 1707.08683, Phys. Rev. Lett. 119, 220602 (2017)

2015

26. Inertial waves and mean velocity profiles in a rotating pipe and a circular annulus with axial flow

Yantao Yang, Rodolfo Ostilla-Mónico, J. Z. Wu, Paolo Orlandi

arXiv: 1510.01584, Phys. Rev. E 91, 013015 (2015)